Warsztaty dla instruktorów

Warsztaty doskonalenia zawodowego

dla instruktorów nauki jazdy

 

Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez uprawnione OSK.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców:

 1. Czynnych egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie,
 2. Instruktorów nauki jazdy,
 3. Psychologa,

 

Art. 37. 1. Instruktor jest zobowiązany

1) przekazywać staroście:

 1. a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
 2. b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
 3. c) co rocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art.35 ust.6;
 4. d) do dnia 7 stycznia każdego roku przedstawić staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6

4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki…

 

Art. 46. 1. Starosta skreśla instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku:

3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego

uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego.

 

Program – szkolenia

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów odbywają się w weekend i obejmują zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
Zajęcia teoretyczne:

 1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
 2. Psychologia – 1 godz.
 3. Metodyka nauczania – 1 godz.
 4. Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.
 5. Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.
 6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.
 7. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.

 

 1. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.

 

 1. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.

 

Zajęcia praktyczne:
1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

Suma godzin przypadająca na jednego uczestnika szkolenia: 14 h.


OSK AUTEK

Stanisława Konarskiego 1

01-355 Warszawa Bemowo.


(22) 424 72 99

509 566 200


biuro@autek.pl